Menu

Vedtægter

Vedtægter for Glostrup Fodbold Klub – IF.32
Indhold FORORD...........................................................................................................................................................1
§ 1 Navn og hjemsted ................................................................................................................................2
§2 Formål ....................................................................................................................................................2
§3 Medlemskab af organisationer ............................................................................................................2
§4 Optagelse ...............................................................................................................................................2
§5 Daglig ledelse ........................................................................................................................................3
§6 Kontingent .............................................................................................................................................4
§7 Udmeldelse............................................................................................................................................5
§8 Generalforsamling ................................................................................................................................5
§9 Dagsorden .............................................................................................................................................6
§10 Ekstraordinær generalforsamling ......................................................................................................6
§11 Foreningens Opløsning .......................................................................................................................6
FORORD Pr. 1.1.2001 etablerede IF32, GIC og Hvissinge FC en overbygning kaldet Glostrup Fodbold
Klub (GFK). Overbygningen blev etableret for de store drenge og piger (fra 10 år og
opefter) og seniorer, dvs. alle der spiller 11-mands fodbold. Overbygningen skulle sikre en
stor bredde i alle årgange, og også̊ at de mere talentfulde og ambitiøse fodboldspillere kunne
få deres ambitioner opfyldt i Glostrup.
Pr. 31.12.2002 blev Hvissinge FC nedlagt som moderklub og medlemmerne blev overført til
GFK.
I forbindelse med overbygningsaftalen blev det aftalt, at der efter tre år skulle tages stilling
til et fortsat og eventuelt videregående samarbejde.
I foråret 2003 blev GFK, IF32 og GIC enige om at samle alle aktiviteterne i kun een klub -
Glostrup Fodbold Klub - IF32, kaldet GFK.

2
§ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Glostrup Fodbold Klub – IF32, kaldet GFK Hjemsted: Glostrup Kommune
Klubdragt: Rød eller rød/hvid, rød, rød påført klubbens logo.
§2 Formål Det er foreningens formal at skabe gode muligheder for at dyrke fodbold med udgangspunkt
i medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og
ansvar er udgangspunktet for foreningen.
Klubben ønsker hermed at sikre, at alle unge i Glostrup Kommune skal kunne tilbydes at
spille fodbold inden for kommunegrænsen, samt at sikre en større bredde og dermed en
bedre elite.
§3 Medlemskab af organisationer Foreningen er medlem af:
Dansk Boldspil Union (DBU)
Dansk Arbejder Idræt (DAI)
Dansk Gymnastik Idrætsforbund (DGI)
Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger (GSI) IF.32 ́s Hovedbestyrelse
GIC’s Hovedbestyrelse
§4 Optagelse Stk.1
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende
vedtægter. Som støttemedlemmer (passive) kan optages enhver.
Stk.2
Optagelse af umyndige personer kræver underskrift fra forældre/værge.
Stk.3
Indmeldelse skal ske skriftligt.

3
Stk.4
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem
kan anke kendelsen på̊førstkommende generalforsamling.
§5 Daglig ledelse Stk.1
Foreningens bestyrelse, valgt på̊generalforsamlingen, er foreningens daglige ledelse, og
formanden tegner foreningen.
Stk.2
Under formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.
Stk.3
Bestyrelsen skal fastsætte sin egen forretningsorden.
Stk.4
Sekretæren fører beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne.
Stk.5
Kassereren administrerer foreningens midler og fører et specificeret regnskab, som
forelægges for bestyrelsen på̊de fastsatte møder.
Stk.6
Foreningens midler skal være indsat i et anerkendt pengeinstitut. Kassebeholdningen må̊
ikke overstige 5.000,00 kr.
Stk7
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og påtegnes af den samlede bestyrelse. På den
ordinære generalforsamling fremlægger kassereren revideret status og driftsregnskab.

4
Stk. 8
Klubhus driften og ledelsen varetages af bestyrelsen. Der udarbejdes ikke særskilt
driftsregnskab for klubhuset, da dette optages under klubbens normale driftsregnskab.
Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at udlicitere driften af klubhuset til tredje part, mod
indgåelse af kontrakt mellem GFK & tredje part.
Stk. 9
Foreningen kan optage lån, kreditter eller træffe aftale om anden finansiering. Dette kan
alene ske ved samlet accept fra alle bestyrelsens medlemmer. Enhver aftale om
gældssætning skal underskrives af alle bestyrelsens medlemmer.
Stk. 10
Bestyrelsen kan supplere sig selv med menige medlemmer
§6 Kontingent Stk.1
Medlemskontingent fastsættes på̊ generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Stk.2
En spiller, der er i restance ud over 3 måneder, er ikke spilleberettiget.
Stk.3
Er et medlem i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med 7 dages varsel
ekskludere medlemmet. En sådan sag kan ikke forelægges generalforsamlingen, idet
medlemmet normalt kan optages igen, når restancen er betalt.
Stk.4
Foreningen opkræver et indmeldingsgebyr på kr. 100,- ved indmeldelse i Glostrup Fodbold
Klub. Beløbet opkræves sammen med første kontingent betaling.
5
§7 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel, idet kontingenter betales til
udgangen af kontingentperioden.
§8 Generalforsamling Stk.1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i første kvartal
og indkaldes ved annoncering på̊foreningens egen hjemmeside og ved opslag I klublokalerne med mindst 14 dages varsel.
Stk.2
Forslag, der ønskes behandlet på̊generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk.3
For at være stemmeberettiget skal man have været medlem af foreningen i de seneste 3
måneder før generalforsamlingen, og må̊ikke være i kontingentrestance. Stemmeret kan kun
udøves ved et personligt fremmøde.
Stk.4
Stemmeret har alle medlemmer over 15 år. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af
forældre / værge, som har een stemme pr. medlem. Stk.5
Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer, der er myndige.
Stk.6
Til vedtægtsændringer kræves trefjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede.
Stk.7
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion,
vedtægtsændringer samt klubbens ophør, (jf. § 4 og 11)
6
§9 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. 1) Valg af dirigent
2. 2) Valg af 2 stemmetællere
3. 3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning
4. 4) Regnskab og budget
5. 5) Behandling af indkomne forslag
6. 6) Fastsættelse af kontingent
7. 7) Fastsættelse af antal af menige bestyrelsesmedlemmer
8. 8) Valg af formand for 2 år i lige årstal
9. 9) Valg af næstformand for 2 år i ulige årstal
10. 10) Valgafkassererfor2åriuligeårstal
11. 11) Valgafsekretærfor2åriligeårstal
12. 12) Valg af 2 revisorer for 1 år
13. 13) Valg af revisorsuppleant for 1 år
14. 14) Eventuelt
§10 Ekstraordinær generalforsamling Stk.1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen
finder det fornødent, eller når mindst een fjerdedel af foreningens medlemmer, der er fyldt
15 år, stiller skriftligt krav herom med forslag til dags- orden.
Stk.2
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget, og
den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§11 Foreningens Opløsning Stk.1
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages påen i dette øjemed ekstraordinær
indkaldt generalforsamling.

7
Stk.2
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst tre fjerdedele af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Stk.3
Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes til
en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med simpelt stemmeflertal.
Stk.4
Ved sammenlægning af foreningen og en anden forening med samme formål, overføres
foreningens formue og øvrige aktiviteter til denne forening.
Stk.5
Ved nedlæggelse af foreningen båndlægges eventuelle midler hos IF32's hoved- afdeling i 5
år og frigives kun til eventuel nydannelse af foreningen. Undtaget herfor er donerede midler,
der er omfattet af særskilt lovgivning. Disse midler skal af IF 32’s hovedafdeling sikres
anvendt efter pågældende lovgivning.
Stk.6
Efter 5 års forløb skal IF32's hovedafdeling anvende midlerne til gavn for andet
ungdomsarbejde, hørende under IF32's andre afdelinger, efter hoved- afdelingens skøn.
Vedtaget på̊ ordinær generalforsamling den 1. marts 2011.

Administration

Kontingent & Medlemsadministration
ingen img
Susanne Ulm Jessen
Sponsoransvarlig
profilepic
Rasmus Kirkeby
Sportsligt ansvar Senior
profilepic
Henrik Kahr
Sportslig ansvarlig ungdom
profilepic
Henrik Madsen
Kasser
profilepic
Birgitte Beneteau
Luk